Помічники адвокатів

Адвокат може мати помічників з числа осіб, які мають повну вищу юридичну освіту. Помічники адвоката працюють на підставі трудового договору (контракту), укладеного з адвокатом,

адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, з додержанням вимог законодавства про працю та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Додатково діяльність помічника адвоката також регулює Положення про помічника адвоката.

 

До заяви про внесення даних про помічника адвоката до ЄРАУ та видачу посвідчення помічника адвоката додаються наступні документи:

1.письмова згода помічника адвоката на обробку його персональних даних і на проведення перевірки повноти та достовірності повідомлених ним відомостей, зобов'язання про надання необхідних для перевірки документів на запит ради адвокатів регіону;

2.нотаріально посвідчена копія документа державного зразка, що підтверджує здобуття помічником адвоката повної вищої освіти за наступними спеціальностями: «Правознавство», «Правоохоронна діяльність», «Міжнародне право»;

3.документ встановленої форми (довідка, витяг) про відсутність у такої особи судимості, виданий компетентним органом;

4.довідка про стан здоров'я помічника адвоката (довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин форма № 100-2/о, затверджена Наказом МОЗ України № 651 від 18.04.2022 року); 

5.копія паспорта помічника адвоката;

6.копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, за винятком випадків, коли особа відмовилася від отримання такого номеру через релігійні переконання;

7.копія трудової книжки із записом про прийняття на роботу особи в якості помічника адвоката із зазначенням прізвища, імені, по-батькові адвоката, помічником якого така особа прийнята на роботу;

8.копія наказу про прийняття на роботу в адвокатське бюро, адвокатське об’єднання помічника адвоката із зазначенням прізвища, імені, по батькові адвоката, помічником якого така особа прийнята на роботу;

9.трудовий договір (контракт) (оригінал для огляду) та його копія;

10.автобіографія помічника адвоката;

11.3 (три) фотографії помічника адвоката, розміром 3 см на 4 см та на електронному носії;

12.копія квитанції або платіжного доручення з відміткою банківської установи про здійснення оплати за посвідчення помічника адвоката (скачати);

13.копія квитанції або платіжного доручення з відміткою банківської установи про сплату внеску за внесення відомостей стосовно помічника адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України (скачати); 

14.підтвердження від Вищої школи адвокатури НААУ про проходження курсу-інструктажу введення в професію помічника адвоката.(із змінами, внесеним рішенням Ради адвокатів України від 01.06.2018 р. No 81)

 

У разі ненадання вказаних в п. 3.5. цього Положення документів, рада адвокатів регіону повідомляє заявника про необхідність усунення цих недоліків у 30 денний строк. У разі, якщо у встановлений строк недоліки не будуть усунені, така заява разом з додатками повертається заявнику

 

Для виготовлення посвідчення помічника потрібно надати Раді адвокатів Черкаської області фото та заповнити таблицю

 

 

 

 

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ:

Рішення №265 від 17 грудня 2013 року про врахування стажу роботи помічника адвоката, який працює неповний…

 

Рішення №226 від 27 вересня 2013 року про затвердження роз'яснень стосовно роботи помічника адвоката за трудовим…

 

Роз'яснення до рішення РАУ №226 від 27 вересня 2013 року стосовно роботи помічника адвоката за трудовим…

 

Рішення №36 від 2 квітня 2014 року щодо прав помічника адвоката на ознайомлення з матеріалами справи в суді

 

Положення про помічника адвоката

 

Рішення №7 від 26 лютого 2016 року про затвердження роз'яснення щодо обчислення стажу роботи помічником…